Corona-virus Archief

Laatste update: donderdag 28 mei om 13:30 

Hieronder staan zowel de maatregelen van het eerste als tweede steunpakket. Onderdelen welke zijn gewijzigd sinds de laatste update hebben we cursief opgenomen. Alle maatregelen zijn verlengd tot 1 oktober! (was 1 september). 

Via onze Facebook pagina kun je in de gaten houden of er updates zijn: https://www.facebook.com/pg/BouwmanVeldhuijzen/

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Mkb-ondernemers (maximaal 250 werknemers) in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) krijgen zij een tegemoetkoming van maximaal € 50.000 voor de maanden juni, juli, augustus en september. Het gaat hierbij om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen.

Ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. De exacte berekening per sector wordt uitgewerkt. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dat publiceren.

Wijzigen voorlopige aanslag

Je kunt je voorlopige aanslag over 2020 laten aanpassen als je verwacht dat je resultaat/omzet flink afwijkt van het bedrag waarmee rekening is gehouden bij de voorlopige aanslag. Als je wilt dat het bedrag bijgesteld wordt, verzoeken wij je aan ons door te geven wat je verwachting is voor dit jaar. Wij laten dan de voorlopige aanslag aanpassen.

Uitstel van betaling

De periode waarin getroffen ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020.

Als je op dit moment de belastingen niet kunt betalen, kun je om bijzonder uitstel verzoeken. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Je moet wel al een aanslag hebben ontvangen! Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraag je in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. Je hoeft niet te wachten tot je voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende.

Wanneer je uitstel aanvraagt, is dat ook voor de aanslagen die de komende drie maanden volgen. Zie hieronder een voorbeeld:

De ondernemer ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari. De dagtekening is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum 5 mei 2020.

Met dagtekening 1 mei 2020 dient de ondernemer een verzoek om bijzonder uitstel in. De invordering wordt dan opgeschort tot 1 augustus 2020. Met dagtekening 21 mei 2020 volgt de naheffingsaanslag LH maart. De ondernemer hoeft voor deze aanslag niet afzonderlijk uitstel te vragen. De Belastingdienst schort de invordering ook voor deze aanslag automatisch op tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus 1 augustus betaald zijn.

Digitaal uitstel aanvragen kan via de belastingdienst.

Als je verwacht meer dan drie maanden uitstel nodig te hebben, wil de belastingdienst aanvullende informatie ontvangen. Deze aanvullende informatie kan onder andere bestaan uit een deskundigenverklaring. De belastingdienst komt nog met nadere berichtgeving welke informatie ze dan willen ontvangen. 

De opgelegde betaalverzuimboete komt te vervallen. Je bent echter wel invorderingsrente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment waarop je volledig betaald hebt. De invorderingsrente bedraagt tijdelijk 0,01%.

Ben je bestuurder van een BV, dan moet je normaal gesproken ook een zogenaamde melding van betalingsonmacht doen. Wanneer je echter om bijzonder uitstel vraagt als gevolg van de Corona, dan hoef je de melding niet te doen. Het aanvragen van het bijzonder uitstel wordt dan tevens als een melding betalingsonmacht gezien.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 

De NOW wordt verlengd en er zijn wat wijzigingen doorgevoerd in zowel de bestaande regeling als de verlengde regeling. De verlengde regeling duiden we hierna aan met NOW 2.0. De verlengde regeling loopt ook tot 1 oktober 2020!

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. In de NOW 2.0 is het wel mogelijk om medewerkers te ontslaan op bedrijfseconomische gronden. Uiteraard ontvangen de bedrijven geen NOW meer voor de medewerkers die ontslagen zijn.

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

De aanvraag voor de eerste periode kan gedaan worden tot en met 5 juni. De aanvraag voor de tweede periode (NOW 2.0) kan nog niet. Zodra de aanvraag mogelijk is, zullen we dat publiceren.

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. Het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. In de NOW 2.0 bedraagt de opslag 40 procent. 

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. De referentiemaand voor de loonsom wordt in NOW 2.0 maart 2020. In de huidige, lopende regeling gaat de subsidie voor een werkgever omhoog wanneer hij in de maanden maart, april en mei een hogere loonsom had dan in januari. Bij de vaststelling van de subsidie wordt dit verrekend. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren én geen eigen aandelen inkopen. 

Voor onze klanten dienen wij de loonaangifte altijd al direct in na het versturen van de loonstroken. De belastingdienst beschikt dus over actuele gegevens en dat werkt in je voordeel. 

Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht het UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan. 

De NOW is een subsidie. De overheid betracht bij de besteding van publiek geld zoveel mogelijk transparantie. De naam van een aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie, kan openbaar gemaakt worden zonder dat daarvoor eerst een zienswijze gevraagd hoeft te worden. De minister heeft het UWV verzocht deze informatie openbaar te maken. Vanaf eind juni wordt deze op de website van het UWV gepubliceerd. 

Voor de NOW zal de accountantsverklaring verplicht gesteld wordt voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000,- of meer.

Bij uitgekeerde voorschotten van € 20.000 of meer zal een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie.

DGA’s zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Kunstsector

Onder andere de kunstsector wordt hard getroffen door de corona-crisis. Vooralsnog zijn er geen specifieke maatregelen dan die hiervoor genoemd voor deze sector.
Er is wel een initiatief gestart om de schade van de sector in kaart te brengen: https://www.popcoalitie.nl/nieuws/corona-meldpunt-schade of https://kunstenbond.typeform.com/to/YdKUkm

Bijstand zelfstandigen (TOZO)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2. De maatregel is verleng tot 1 oktober 2020!

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

Je kunt je melden bij de gemeente waarin je woonachtig bent (en staat ingeschreven in het bevolkingsregister). 

Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling, als zij voldoen aan de criteria.

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe ook een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen te melden als je echt in de knel zit.

De aanvraag dien je zelf te doen. Klanten van ons die de aanvraag al voltooid hebben geven aan dat het goed te doen is. De aanvraag voor TOZO 1 kan tot uiterlijk 31 mei 2020 gedaan worden.

Aanvragen Tozo 2 kan per 1 juni via de woongemeente. De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen.

Compensatieregeling € 4.000 (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 is actief en kan aangevraagd worden via de site van de Rvo. De tegemoetkoming staat open voor ondernemers met een bepaalde sbi-code. 

LET OP! de aanvraag staat in beginsel alleen open voor ondernemers die hun onderneming niet op het zelfde adres hebben ingeschreven als waar ze wonen. Er zijn uitzonderingen (horeca bijvoorbeeld). Veel musici komen hierdoor bijvoorbeeld niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en deze code is gekoppeld aan de hoofdactiviteit van een bedrijf in het KVK Handelsregister. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. De SBI-code van je hoofdactiviteit staat op het Uittreksel Handelsregister van je inschrijving bij KVK. De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code. 

Staat jouw code er niet tussen en ben je van mening dat dit wel het geval zou moeten zijn, dan kun je dat melden middels een formulier.

De onderneming dient opgericht en ingeschreven te zijn in het KVK Handelsregister vóór 16 maart 2020.
Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Bijvoorbeeld: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, coöperatie, vereniging en stichting. In de onderneming zijn maximaal 250 personen werkzaam. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.

De tegemoetkoming bedraagt eenmalig € 4.000 per onderneming (en niet per vestiging).

Wat heb je nodig?

  • eHerkenningsmiddel niveau 1 of DigiD
  • KVK-nummer van je onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN)
  • SBI-code van de hoofdactiviteit van je onderneming
  • bankrekeningnummer van je onderneming
  • correspondentie- en bezoekadres van je onderneming
  • contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres

Als je wilt dat wij de aanvraag indienen, heb je een machtiging nodig. Deze machtiging hoef je niet mee te sturen, maar kan wel worden opgevraagd bij controles. De machtiging kun je hier vinden. Aanvragen kan tot en met 26 juni 2020.

Positie directeur groot aandeelhouder (dga)

Inmiddels is duidelijk dat dga's ook gebruik kunnen maken van de TOZO en de TOGS. 

Het salaris van de dga telt niet mee in de bepaling van de loonkosten conform de Now.

Verschillende beroepsverenigingen hebben in een gezamenlijk schrijven aandacht verzocht voor de positie van de dga. Ook binnen deze groep zijn er veel mensen die financieel hard getroffen worden. Het is voor de dga erg prettig als duidelijk wordt of er regelingen zijn waar gebruik van gemaakt kan worden. Wij houden je op de hoogte als hier duidelijkheid over komt.

Zelfstandig ondernemer en versoepeling urencriterium

Om van de ondernemersfaciliteiten gebruik te kunnen maken, moet de ondernemer voldoen aan het zogenaamde urencriterium. Veel ondernemers zitten nu echter zonder werk en strikt genomen zou het dan kunnen zijn dat ze hierdoor niet voldoen aan het urencriterium. 

Voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 mag je er van uitgaan dat je ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed. Ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan. 

Coronareserve

Deze mogelijkheid is alleen van toepassing op BV's!

In de aangifte vennootschapsbelasting mag je het verlies over een jaar verrekenen met de winst van het vorige jaar (carry back). Een verlies over 2020 kun je dus verrekenen met de winst over 2019. Maar dat kan pas nadat je aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet je al een definitieve aanslag over 2019 hebben ontvangen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat je het verlies echt kunt verrekenen. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen.

Daarom mag je onder voorwaarden het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. Je doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan je winst over 2019. Na het vormen van de reserve, kunt je vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. De fiscale coronareserve valt in 2020 verplicht en volledig vrij.

Indien van toepassing, zullen wij de Coronareserve opnemen in 2019.


Contact

Wilt u ook weten hoe het écht zit?

Neem dan contact op en wij helpen u graag verder.

Bel ons direct